Jazykové zkoušky

Cambridge zkoušky se konají dne 13.4. 2019 v Ústí nad Orlicí Registrace je otevřena do 11.3.2019!!26.6.2018 se konalo slavnostní předání Cambridge certifikátů pro zkoušky konané 21.4.2018 v Ústí nad Orlicí

!!CAMBRIDGE ZKOUŠKY KET, PET, FCE, CAE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ DNE 21.4.2018 (sobota). REGISTRACE DO 20.3.2018!!

Dne 28.června 2017 jsme  již potřetí zorganizovali jako autorizovaný partner Evropského centra jazykových zkoušek v Ćeských Budějovicích slavnostní předávání CAMBRIDGE CERTIFIKÁTŮ KET, PET, FCE, CAE na MěÚ v Ústí n.Orlicí. Všem studentům gratulujeme!!

 

 

 

 

DNE 6.9.2016 proběhlo slavnostní předávání CAMBRIDGE CERTIFIKÁTŮ KET, PET, FCE, CAE na MěÚ v Ústí nad Orlicí. Zkoušku složil dvojnásobný počet studentů než loňský rok, včetně 2 dospělých.

 

 

 

PŘEDÁVÁNÍ CAMBRIDGE CERTIFIKÁTŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 23.6.2015

  

 

 

MEZINÁRODNÍ CAMBRIDGE ZKOUŠKY KET, PET poprvé v Ústí nad Orlicí - 25.dubna 2015

 

 

 

Jazykové kurzy se řídí celosvětovými standardy a obsah výuky zohledňuje požadavky a předpoklady pro složení mezinárodních, popř. státních jazykových zkoušek. Zkoušky, na které připravujeme, jsou obsaženy v tabulce.

Označení
Rady Evropy

Jazyk. úroveň

Mezinárodní zkoušky

Státní zkoušky

Oficiální
předpoklad

Metodou kurzů Quatro

A1

Začátečník

 

 

 

 

A2

Mírně pokročilý

KET

150-200 h
výuky

80-100 h
výuky

 

B1

Středně pokročilý

PET

350-400 h
výuky

150-200 h
výuky

 

B2

Pokročilý

FCE    ZD

SZJZ

500-600 h
výuky

250-300 h
výuky

C1

Velmi pokročilý

CAE   

SVJZ

800-1000 h výuky

400-500 h
výuky

C2

Profesionální úroveň

CPE   

přes 1200 h výuky

přes 600 h
výuky

 

Přehled jazykových úrovní Quatro

Jazykové úrovně Quatro

V našich kurzech
dosažení za cca

Označení a stručný popis dle
Společného evropského referenčního rámce

Jazykové
zkoušky

Začátečník
(Beginner)

 

 

 

Pokročilý začátečník
(Elementary)

půl roku

A1 - Rozumí známým každodenním výrazům a frázím a umí je
používat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li
partner pomalu a jasně a je-li ochoten mu pomoci.

 

Mírně pokročilý
(Pre-Intermediate)

1 - 2 roky

A2 - Rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě v situacích, které
se ho bezprostředně týkají (rodina, místopis, nakupování, práce...)
Komunikuje pomocí jedn. frází a vět a zvládne krátkou konverzaci.

KET

Středně pokročilý
(Intermediate)

2,5 - 3,5 roku

B1 - Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spis. jazykem
o běžných tématech. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou
nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem hovoří.

PET

Pokročilý
(Upper-Intermediate)

4 - 5 let

B2 - Rozumí delším promluvám a textům ze současnosti včetně
prózy. Přesně formuluje své myšlenky a vyjadřuje se natolik plynule
a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími.

FCE SZJZ

Velmi pokročilý
(Advanced)

6 - 7 let

C1 - Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů. Bez
větší námahy rozumí tel. programům a filmům. Užívá jazyka pružně
a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.

CAE SVJZ

Profesionální úroveň
(Mastery)

7 let a více

C2 - Bez potíží rozumí jakémukoli druhu mluv. projevu. Snadno
čte všechny formy pís. projevu včetně odbor. textů a beletrie.
Jeho ústní a pís. projev odpovídá úrovni vzděl. rodilého mluvčího.

CPE

Jazykové zkoušky úrovně

Pokud Vás jazyky alespoň trošku baví, pravidelně navštěvujete hodiny, pravidelně si pouštíte nahrávky na CD a příležitostně si zopakujete látku probíranou na hodinách, pak jistě dosáhnete zmiňovaného pokroku i Vy. Je to mnohem snazší, než si myslíte!

Stačí jen vytrvat a nevzdát to, když se Vám právě zdá, že postupujete pomalu. S novými znalostmi se objevují i nové obzory a tak jistě i Vy časem zjistíte, co mínil Sokrates výrokem: "Vím, že nic nevím." Mějte z toho však radost, protože právě tehdy si můžete být jisti, že už toho víte hodně!

Detailní popis dle Společného evropského referenčního rámce

 

uživatel základů jazyka

A1

A2

 

Poslech

Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení

Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

 

Ústní interakce

Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech . Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet .

Samostatný ústní projev

Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidí, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

 

Písemný projev

Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.
 

 

samostatný uživatel

B1

B2

 

Poslech

Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů , pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.

Čtení

Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.

 

Ústní interakce

Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví.Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života ( např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími.

Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Samostatný ústní projev

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal (a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

 

Písemný projev

Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.

 

zkušený uživatel

C1

C2

 

Poslech

Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích.. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům.

Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného.Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle.

Čtení

Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.

Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.

 

Ústní interakce

Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.

Samostatný ústní projev

Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

 

Písemný projev

Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

 

Připravíme Vás na jazykové zkoušky!

Připravíme Vás na jazykové zkoušky!

pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná